Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Hallitusohjelma tukee liittomme tavoitteita

Orpon hallitusohjelma tukee hyvin liittomme tavoitteita. Tällä hetkellä tärkeimmät työelämään liittyvät hallitusohjelman kohdat ovat työmarkkinoiden toimivuuden ja häiriöttömyyden edistäminen uudistamalla työrauhaa koskeva sääntely ja paikalliseen sopimiseen liittyvät muutokset.

Työtaisteluihin liittyvät lait
Suomen työrauhasäännökset ovat selvästi vanhentuneet. Vuodelta 1946 oleva työehtosopimuslaki ja vuodelta 1962 oleva työriitalaki ovat ainoat vielä uudistamatta olevat työelämää koskevat keskeiset lait. Hallitus valmisteleekin seuraavat työrauhaa parantavat esitykset nopeasti.​

​Pohjoismaisen käytännön mukaisesti poliittisen työtaisteluoikeuden käyttöä rajoitetaan enintään yhden vuorokauden mittaisiin mielenilmaisuihin.​ Hallitus muuttaa lainsäädäntöä niin, että tukityötaistelut asetetaan suhteellisuusarvioinnin ja työriitalain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kohteeksi. Jatkossa laillisia tukityötaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.​

Laittomasta työtaistelusta tuomittavan hyvityssakon tasoa korotetaan ja sakon ylärajaksi säädetään 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa. Työtuomioistuimen laittomaksi työtaisteluksi tuomitseman lakon jatkamisesta säädetään työntekijälle 200 euron seuraamusmaksu laittomaksi tuomittuun työtaisteluun osallistumisesta.

Uusien työrauhasäädöksien pitäisi olla eduskunnassa 15.10.2023 ja tällä hetkellä niiden valmistelu on aikataulussa. Lakko-oikeuden rajoittaminen on kuitenkin sellainen asiakokonaisuus, että sitä vastustetaan Teollisuusliitossa ja myös Kemianliitossa ammattiliitoissa. Kuten lehdistä on luettavissa, jo nyt ollaan kohottamassa järjestöllisiä valmiuksia. SAK on järjestämässä luottamusmiesten toimintapäivää 6.10.2023. On myös mahdollista, että tämän jälkeen alkavat laajemmat työtaistelutoimenpiteet. Niihin on hyvä valmistautua henkisesti. Jos kuulette mahdollisista toimenpiteistä, ilmoittakaa mahdollisimman nopeasti asiasta. Tiedot voi toimittaa minulle.

Muut tällä hetkellä pinnalla olevat EK:lle tärkeät asiat ovat mm. vientivetoinen TES-korotuksen malli ja eläkkeet. Vastoin hallitusohjelmaa EK ja liittomme pitää tärkeänä työperäisen maahanmuuton määrän selvää lisäämistä ja sitä, että osa-aikatyön kohtelua ei hallitusohjelman mukaisesti heikennettäisi.

Paikallinen sopiminen
Tällä hetkellä valmistellaan myös tärkeää hallitusohjelman paikallista sopimista koskevien kirjausten edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia ja laatia hallituksen esityksen muotoon mietintö, jossa ehdotukset lainsäädäntökirjauksiksi. Hallituksen esitys luonnos on tarkoitus saada valmiiksi 31.1.24 ja eduskuntakäsittely käyntiin 30.5.24. Laki voimaan ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.

Tärkeää on, että jatkossa talokohtaisella työehtosopimuksella voidaan poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Hallitus uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi. Tarkoituksena on, että paikallinen sopiminen on yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on.

Paikallisen sopimisen edellytyksiä laajennetaan poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot. Työlainsäädäntöä muutetaan niin, että myös yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voidaan sopien poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nyt mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Vastapainona on, että näennäisten nk. keltaisten ammattiliittojen perustamisen ehkäisemiseksi työehtosopimuslain säädöstä yrityskohtaisen työehtosopimusten osapuolista täsmennetään niin, että yrityskohtaisen työehtosopimuksen em. poikkeamismahdollisuudet edellyttävät, että työehtosopimuksen on työntekijöiden puolelta tehnyt joko työntekijöiden valtakunnallinen yhdistys tai siihen kuuluva työntekijöiden yhdistys. Tämä vähentää selvästi lain muutoksen käytettävyyttä.

Paikallinen sopiminen mahdollistetaan yritystasolla niin, että sopijana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö. Luottamusvaltuutetun ja muun määräajaksi valitun henkilöstön edustajan suoja säädetään lailla samalle tasolle, kun se tällä hetkellä on laissa säädetty luottamusmiehelle. Tehtäviin valittujen henkilöiden mahdollisuus koulutukseen ja riittävään tiedonsaantiin varmistetaan.

Lisäksi Työtuomioistuimen tehtäviä laajennetaan niin, että se käsittelee erillisessä kokoonpanossa nk. yleissitovassa kentässä tehtyjen työehtosopimusten paikallisen sopimisen tulkintaa koskevat erimielisyydet. Työtuomioistuimen riittävät resurssit turvataan nopeiden käsittelyaikojen varmistamiseksi.

Ari Kiiras