Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Lainsäädäntö

Lainsäädännöllä turvallisuutta ja laadulle takuu

Elintarvikkeiden toimittamista säädellään sekä elintarvikkeita että tieliikennettä koskevilla laeilla. Myös työaikaa ja ympäristönsuojelua koskevat lait ja säännöt ohjaavat toimintaa. Lainsäädännön yksityiskohtaiseen sisältöön voi tarkemmin tutustua internet-linkkien kautta. 

Kaikissa elintarvikekuljetuksissa on käytettävä sellaista kalustoa, joka soveltuu elintarvikekäyttöön.

Kansallinen lainsäädäntö

Elintarvikelaki 297/2021(siirryt toiseen palveluun) on keskeisin laki kansallisessa lainsäädännössä ja sitä sovelletaan myös edellä lueteltujen elintarvikkeita ja elintarvikevalvontaa koskevien Euroopan yhteisön säädöksien täytäntöönpanoon, sikäli kuin niiden täytäntöönpanosta ei säädetä muun lain nojalla.

Elintarvikelain tarkoituksena on:

1) suojella kuluttajan terveyttä ja taloudellisia etuja varmistamalla elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus, elintarvikkeiden hyvä terveydellinen ja muu elintarvikesäännösten mukainen laatu ja elintarvikkeista ja elintarvikekontaktimateriaaleista annettavien tietojen riittävyys ja oikeellisuus;

2) edistää lain soveltamisalan osalta elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Elintarvikesäännösten velvoitteita toimeenpantaessa ja niiden noudattamista valvottaessa on otettava huomioon elintarvike- ja kontaktimateriaalitoiminnan luonne ja laajuus sekä toimintaan liittyvät muut elintarviketurvallisuuteen ja kuluttajansuojaan vaikuttavat seikat, jollei laissa toisin säädetä.

Laissa säädetään mm.

Elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sovellettavat määritelmät ovat suurimmaksi osaksi elintarvikelain 5 §:ssä.


Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta 315/2021(siirryt toiseen palveluun)

 Asetuksessa säädetään

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta  318/2021

Asetusta sovelletaan elintarvikkeiden alkutuotantoon ja siihen liittyviin toimintoihin, elintarviketoimintaan ja elintarvikehuoneistoihin.

Asetuksessa säädetään

Ilmoituksessa elintarviketoiminnasta rekisteröintiä varten (elintarvikelain 10 §:n 1 momentin mukainen rekisteröity elintarviketoiminta) on oltava seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi toimijan kotikunta silloin, kun toimijalla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston tai virtuaalihuoneiston nimi ja yhteystiedot;

4) elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto;

5) tieto harjoitettavasta toiminnasta ja sen arvioidusta laajuudesta;

6) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta;

7) kuvaus omavalvonnasta.

Ilmoitukseen on liitettävä elintarvikehuoneiston pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja niiden

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevassa hakemuksessa (elintarvikelain 11 §:n 1 momentin tarkoittama hyväksytty elintarvikehuoneisto) on oltava seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi toimijan kotikunta silloin, kun toimijalla on liikkuva elintarvikehuoneisto;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston nimi ja yhteystiedot;

4) elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta tai liikkuvan elintarvikehuoneiston osalta osoite, jossa hyväksymistarkastus voidaan tehdä;

5) tieto harjoitettavasta toiminnasta ja sen arvioidusta laajuudesta;

6) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta;

7) kuvaus omavalvonnasta;

8) selvitys mahdollisista toimintojen ajallisesta erottamisesta, mukautuksista ja poikkeuksista;

9) selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä;

10) kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous- ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista.

Hakemukseen on liitettävä:

1) elintarvikehuoneiston asema-, pohja- ja LVI-piirrokset, josta ilmenevät tilat ja niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Pohjapiirroksista on käytävä ilmi:

a) raaka-aineiden, valmistusaineiden, valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit;

b) henkilökunnan, mukaan lukien kunnossapito-, kuljetus- ja siivoustyöntekijät, kulkureitit;

c) vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu;

d) jäähdytettyjen tilojen lämpötilat;

2) tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista.

Alkutuotannon osalta asetuksessa säädetään

Rekisteröidyn elintarviketoiminnan osalta asetuksessa säädetään

Lisäksi asetuksessa säädetään

Hyväksytyn elintarviketoiminnan osalta asetuksessa säädetään

Lisäksi asetuksessa säädetään

Asetuksessa säädetään myös raakasokerin merikuljetusten hygieniavaatimuksista.


Elintarvikehygieeninen osaaminen

Elintarvikelain 19 §:ssä säädetään, että pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi. Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Hygieniapassi myönnetään hygieniapassitestin hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. Ruokaviraston laatiman hygieniapassitestin järjestää ja hygieniapassin myöntää hygieniapassitestaaja.

Ruokavirasto voi hakemuksesta hyväksyä hygieniapassitestaajaksi henkilön, joka täyttää elintarvikelain 20 §:ssä säädetyt edellytykset. Ruokavirasto myös valvoo hygieniapassitestaajien toimintaa.

Ruokavirasto pitää rekisteriä hygieniapassitestaajista sekä henkilöistä, jotka ovat osallistuneet hygieniapassitestiin.

Elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1935/2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista säädetään yleisistä periaatteista ja vaatimuksista elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille ja niiden jäljitettävyydelle.

Kaikkien elintarvikkeiden kanssa suoraan tai välillisesti kosketukseen joutuvien materiaalien tai tarvikkeiden on oltava sellaisia, että niistä ei pääse aineita siirtymään elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyden, aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentää sen aistinvaraisia ominaisuuksia.

Materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyys on varmistettava kaikissa vaiheissa, jotta helpotetaan valvontaa, turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden myynnistä poistamista, kuluttajatiedotusta ja vastuukysymysten ratkaisemista.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935&qid=1412773749306&from=FI(siirryt toiseen palveluun)

Kansainväliset helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukset

Yleissopimus tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) 50/1973

Perussopimus, joka koskee kansainvälisiä kuljetuksia

Määrittää:

Rahtisopimus on vahvistettava tekemällä siitä rahtikirja. Se, ettei rahtikirjaa ole tehty taikka ettei se ole sisällöltään määräysten mukainen tai että se on kadonnut, on merkityksetöntä ratkaistaessa, onko rahtisopimus syntynyt tai onko se pätevä, ja rahtisopimukseen sovelletaan tämän yleissopimuksen määräyksiä.

Rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn ajoneuvon puutteellisuuteen tahi ajoneuvon vuokralle antaneen tai tämän toimi- tai palveluhenkilöstön virheeseen tai laiminlyöntiin.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1973/19730050/19730050_2(siirryt toiseen palveluun)

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva yleissopimus 48/1981, jäljempänä ATP-sopimus

Valtiosopimus lämpötilahallittavien kansainvälisten kuljetusten ja näissä kuljetuksissa käytettävän kaluston ominaisuuksista, käytöstä ja luokituksesta.

Määrittelee

ATP-sopimuksen liitteisiin on kirjattu Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät kuljetusvälineiden määritelmät ja luokittelu. Toimintaa ohjaa myös Sosiaali- ja terveysministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta 971/2006 sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 §:n kumoamisesta sekä 2 §:n muuttamisesta.

Asetukset määrittävät myös organisaatiot ja viranomaistahot, jotka johtavat ja vastaavat, mm. kaluston valvonnasta ja kaluston tarkastamisesta sekä testaamisesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060971(siirryt toiseen palveluun)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100120(siirryt toiseen palveluun)


EU-lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä Yleinen elintarvikeasetus.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1412330576863&from=FI(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus

Asetus koskee seuraavia toimintoja:

Siinä määritetään:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1412331452796&from=FI(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komission ohjeet elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 852/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta

Asiakirja on suunnattu pääasiassa elintarvikealan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille, ja siinä on tarkoitus antaa ohjeita uusien elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Asiakirjan tavoitteena on auttaa elintarvikeketjun eri osapuolia ymmärtämään asetusta paremmin sekä soveltamaan sitä oikein ja yhdenmukaisesti. Asiakirjalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista oikeudellista asemaa, ja kiistatilanteissa lopullinen vastuu lainsäädännön tulkinnasta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus.

Asetuksessa säädetään elintarvikkeiden yleiset hygieniasäännöt elintarvikealan toimijoille ja otetaan erityisesti huomioon seuraavat periaatteet:

Asetusta sovelletaan kaikkiin elintarvikealan toimijoihin alkutuotannosta vähittäiskauppaan. Asetuksessa säädetään yleiset hygieniavaatimukset erikseen alkutuotannolle ja muulle elintarvikealan toimintaan.

Asetuksessa säädetään elintarvikealan toimijoiden velvollisuudesta toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat:

Elintarvikealan toimijoiden on laadittava ja toteutettava HACCP-periaatteisiin perustuva pysyvä menettely vaarojen tunnistamiseksi ja niiden poistamiseksi

Asetuksessa säädetään myös seuraavista:

Asetus (EY) N:o 852/2004 (konsolidoitu teksti): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20210324&qid=1711035642205

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1412331452796&from=FI(siirryt toiseen palveluun)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=en(siirryt toiseen palveluun)

Komission tiedonanto elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien, joihin sisältyvät hyvät hygieniakäytännöt ja HACCPperiaatteisiin perustuvat menettelyt, täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoon tietyissä elintarvikeyrityksissä sovellettavista helpotuksista/joustavuudesta

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:355:FULL(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komission ohjeet eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 853/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta

Asiakirja on suunnattu pääasiassa elintarvikealan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa, ja siinä on tarkoitus antaa ohjeita uusien elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Asiakirjalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista oikeudellista asemaa, ja kiistatilanteissa lopullinen vastuu lainsäädännön tulkinnasta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_853-2004_fi.pdf(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EY) N:o 853/2004Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus.

Asetuksessa säädetään

Asetus (EY) N: 853/2004 (konsolidoitu teksti): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853&from=en(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan komission ohjeet eläinperäisten elintarvikkeiden hygieniaa koskevan asetuksen (EY) N:o 853/2004 tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta

Asiakirja on suunnattu pääasiassa elintarvikealan yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa, ja siinä on tarkoitus antaa ohjeita uusien elintarvikehygieniaa koskevien vaatimusten täytäntöönpanosta ja muista asiaan liittyvistä seikoista. Asiakirjalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista virallista oikeudellista asemaa, ja kiistatilanteissa lopullinen vastuu lainsäädännön tulkinnasta on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella.

Guidance platform – European Commission (europa.eu)(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625 virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

Asetuksessa säädetään yhdenmukaisista periaatteista koko maatalous-elintarvikeketjun valvonnalle. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet, elintarvikekontaktimateriaalit, rehut, luomu, GMO (elintarvike- ja rehukäyttö), eläinten terveys ja hyvinvointi, sivutuotteet, kasvinterveys, kasvinsuojeluaineet, nimisuoja-asiat.

Asetuksessa säädetään virallisen valvonnan yleisistä vaatimuksista sekä lisävaatimuksista virallista valvontaa varten tietyillä aloilla, virallisen valvonnan rahoituksesta sekä unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden virallisesta valvonnasta.

Asetus (EU) 2017/625 (konsolidoitu teksti): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0625-20220128(siirryt toiseen palveluun)

Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

Asetuksessa säädetään tiettyjä mikro-organismeja koskevista mikrobiologisista vaatimuksista ja täytäntöönpanosäännöistä, joita elintarvikealan toimijoiden on noudatettava pannessaan täytäntöön asetuksen (EY) N:o 852/2004 4 artiklassa säädettyjä yleisiä ja erityisiä hygieniatoimenpiteitä.

Toimenpiteiden tulee olla osa HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyitä, jotta

Asetus (EY) N:o 2073/2005: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R2073&qid=1412341874533&from=FI(siirryt toiseen palveluun)

Komission asetus (EY) N:o 37/2005 pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana.

Pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana annetussa komission direktiivissä 92/1/ETY on vahvistettu vaatimukset, joilla varmistetaan pakastettuja elintarvikkeita koskevassa neuvoston direktiivissä 89/108/ETY säädettyjen lämpötilojen noudattaminen. Kun komission direktiivi 92/1/ETY hyväksyttiin, pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurantaan käytettäviä välineitä koskevia eurooppalaisia standardeja ei ollut vahvistettu.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0037&rid=1(siirryt toiseen palveluun)


Tieliikennesäädökset

Tieliikennelaki  729/2018

Keskeisin tiellä liikkumista ja siellä noudatettavia sääntöjä koskeva laki ja asetus

Tieliikennelaki 729/2018 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®(siirryt toiseen palveluun)

Tiekuljetussopimuslaki 345/1979;  

Sovelletaan vastikkeelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa (kotimainen kuljetus) taikka Suomen ja vieraan valtion välillä tai sellaisten vieraiden valtioiden välillä, joista ainakin toinen on tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CMR; SopS 48- 50/73) osapuoli (kansainvälinen kuljetus).

• Kansainvälisessä kuljetuksessa tämän lain säännöksistä poikkeava kuljetussopimuksen ehto on mitätön.

• Kotimaisessa kuljetuksessa ei tämän lain säännöksistä voida poiketa, elleivät tavaran tai kuljetuksen poikkeuksellinen laatu tai muut erityiset olosuhteet tee sitä kohtuulliseksi.

Laki on kuljettamisen keskeisin laki, joka määrittää kuljetusten asiakirjat, vastuut ja eri vaiheissa tehtävät toimenpiteet.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1979/19790345(siirryt toiseen palveluun)

Työaikasäädökset

Työaikalaki 872/2019

Tätä lakia sovelletaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:ssä(siirryt toiseen palveluun) tarkoitetun työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei toisin säädetä. Alle 18-vuotiaan tekemään työhön sovelletaan lisäksi nuorista työntekijöistä annettua lakia.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan yhteisöjen neuvostojen asetus tieliikenteen sosiaalilain yhdenmukaistamisesta sekä  tieliikenteen valvontalaitteistosta (EY) N:o 561/2006 (= ajo- ja lepoaika-asetus)

Asetuksessa vahvistetaan maanteiden tavara- ja henkilö liikenteessä toimivien kuljettajien ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat säännöt sisämaan liikennemuotojen välisen kilpailun edellytysten yhdenmukaistamiseksi erityisesti tieliikenteen alalla sekä työolojen ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tämän asetuksen säännöksillä pyritään myös edistämään jäsenvaltioiden seuranta- ja noudattamisen valvontakäytännön parantamista sekä työskentelytapojen parantamista tieliikennealalla.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0008.02/DOC_1&format=PDF(siirryt toiseen palveluun)


Lämpötilan rekisteröintiä koskevat säädökset

Lämpötilan rekisteröinnistä säädetään useassa eri säädöksessä. Lämpötila voidaan rekisteröidä siihen tarkoitetulla laitteella tai myös mittaamalla ja kirjaamalla lämpötilat käsin.

Lämpötilan mittausmenetelmien tulee olla riippumattomia jäähdytysjärjestelmää ohjaavista lämpötilanilmaisimista. Jos ohjausjärjestelmän yhteydessä on lämpötilanvalvontaosio, toiminnallinen erillisyys on pystyttävä osoittamaan. Ohjaava ja mittaava anturi eivät saa olla samassa osassa järjestelmää. Standardi SFS-EN 12830 ilmoittaa asian selkeästi.

Tuotteen lämpötilaa mitattaessa on lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen oltava esijäähdytettyjä. Erityisen tärkeää tämä on ennen pakasteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan tuotteen lämpötilaa.

Pakastekuljetuksissa ja yli 10 m3:n pakastevarastoissa on käytettävä komission pakasteasetuksen vaatimukset täyttäviä lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteita. Komission pakasteasetuksen mukaan paikallisjakelun aikana lämpötilaa voidaan kuitenkin mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla. Ruokaviraston tulkinnan mukaan alle 2 tuntia kestävä kuljetus on paikallisjakelua. Mittaustulokset ja niiden kirjaaminen tai tallentaminen on osa elintarvikealan toimijoiden omavalvontakirjanpitoa.

Alkutuotannon tuotteiden kuljetuksissa on kirjattava asetuksen edellyttämät tiedot lämpötilaseurannasta. Tallentavaa lämpötilan seurantajärjestelmää ei vaadita.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisissä  pakasteiden maantie- ja rautatiekuljetuksissa (ATP-sopimus, SopS 48/1981) edellytetään käytettävän ATP -sopimuksen liitteen 2, lisäyksessä 1 laatuvaatimukset (SFS-EN 12830) täyttäviä lämpötilan mittaus- ja tallennuslaitteita.

Pakastettujen elintarvikkeiden osalta kuljetus – ja varastoinnin lämpötilojen seurantaan tarkoitettujen lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteiden laitteistovaatimukset on määritetty Komission pakasteasetuksessa (EY) N:o 37/2005. Käytettävien lämpötilan seurantalaitteiden tulee olla standardien SFS-EN 12830 tai SFS-EN 12830:2018 revisio (riippuen laitteen käyttöönotto ajankohdasta), SFS-EN 13485 ja SFS-EN 13486 mukaisia. Toimijoiden tulee pystyä asiakirjojen avulla osoittamaan, että laitteet ovat em. standardien mukaisia.

Komission asetuksen mukaan paikallisjakelua lukuun ottamatta pakastettuja elintarvikkeita kuljetettaessa kuljetusvälineessä tulee olla tallentava lämpötilan seurantalaite. Paikallisjakelun aikana lämpötilaa voidaan kuitenkin mitata helposti nähtävällä lämpömittarilla. Ruokaviraston tulkinnan mukaan alle 2 tuntia kestävä kuljetus on paikallisjakelua. Mittaustulokset ja niiden kirjaaminen tai tallentaminen ovat osa oma-valvontakirjanpitoa.

Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden yli kaksi tuntia kestävissä toimituksissa kuormatila tai muu kuljetustila tai -astia tulee varustaa tallentavalla lämpötilanseurantajärjestelmällä. Tallentavaa lämpötilanseurantajärjestelmää ei kuitenkaan vaadita, kun alkutuotannon tuotteet kuljetetaan pois alkutuotantopaikalta tai elintarvikkeet toimitetaan elintarvikehuoneistosta suoraan kuluttajalle.

Pakasteiden kanssa kosketuksessa olevan ilman lämpötilan mittaamisen ja tallenteiden tarkastamisen lisäksi voidaan pakasteiden valvonnassa käyttää pakasteen lämpötilan mittaamista, jos on perusteltua syytä epäillä, että pakasteasetuksen säännöksiä ei noudateta.  Lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen on oltava esijäähdytettyjä ennen pakasteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan pakasteen lämpötilaa

Säännöllinen kalibrointistandardien SFS-EN 12830 tai SFS-EN 12830:2018 revisio, SFS-EN 13485 mukaisille laitteille on tehtävä standardin SFS-EN 13486 mukaisesti pätevän huoltoliikkeen toimesta, jolla on akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa jäljitettävästi kalibroitu referenssilämpömittari. Referenssimittari on kalibroitava laitteesta riippuen säännöllisin väliajoin (1-3 vuotta)