Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Omavalvonta

Omavalvonta varmistaa reilun pelin

Kuljetusalan toimijalla tulee olla käytössä elintarvikkeiden kuljettamiseen soveltuvat kuljetusvälineet sekä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikevalvontaviranomainen antaa toimijalle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta.

Omavalvonta ja suunnitelman laatiminen 

Omavalvonta on elintarvikealan toimijan (elintarvikealan yrittäjän) oma järjestelmä, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset (Elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa taikka muu ulko- tai sisätila, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikka (Elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikealan toimija hallitsee itse omaa toimintaansa valvomalla (omavalvonta) elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä riskejä ja varmistamalla, että lainsäädännön vaatimukset turvallisista elintarvikkeista ja niistä annettavista oikeista tiedoista täyttyvät.

Omavalvonta on tehokas ja yksinkertainen keino yrityksille varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu. Omavalvonnalla tähdätään sekä laadukkaisiin että turvallisiin kuljetuksiin ja elintarvikkeiden käsittelytapoihin. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia.

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on elintarvikehuoneistosta tehtävän ilmoituksen lisäksi, että elintarvikehuoneisto on lainsäädännön vaatimusten mukainen. Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen on toimijan itsensä vastuulla ja tehtävänä.

Valtaosaa elintarvikehuoneistoista ei enää hyväksytä, vaan niistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus valvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Sama koskee jo toiminnassa olevien elintarvikehuoneistojen toiminnan olennaista muuttamista.

Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaa ei enää erikseen hyväksytä omalla päätöksellään, vaan sen riittävyys arvioidaan laitoksen hyväksymisen tai elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin, ns. alkutarkastuksen yhteydessä. Muutos keventää hyväksymiseen liittyvää byrokratiaa, mutta toimijalla on edelleen velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään.

Elintarvikehuoneisto voi toimittaa omavalvontasuunnitelman viranomaiselle ennen alkutarkastusta, mutta toimittaminen ei ole pakollista. Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on kuitenkin oltava arvioitavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä.

Jos elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman arvioinnissa viranomainen havaitsee, ettei omavalvontasuunnitelma ole riittävä, viranomainen antaa toimijalle neuvoja ja kehotuksia omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.

Yrityksestä edellytetään löytyvän ammattitaitoa, tietoa ja kokemusta arvioida, minkälaisella omalla ohjauksella ja valvonnalla tuotteiden säädöstenmukaisuus, säilyvyys ja turvallisuus varmistetaan.

Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCP-järjestelmän ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksen. HACCP-järjestelmä rakennetaan määrittämällä esimerkiksi tuotteittain tai tuotelinjoittain HACCP-menettelyn mukaisesti kriittiset hallintapisteet.

Nimi HACCP tulee englanninkielisistä sanoista Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet.

Tukijärjestelmän sisältö vaihtelee toiminnan luonteesta riippuen, se voi sisältää esimerkiksi tilojen puhtaanapitoon, haittaeläinten torjuntaan ja jätteiden käsittelyyn liittyvää ohjeistusta.

Hyvän käytännön ohjeet ovat toimialan laatimia HACCP-järjestelmän tai hygieniakäytäntöjen soveltamisohjeita kyseessä olevalla alalla. Evira arvioi ohjeet ja niiden käyttö on suositeltavaa.


Omavalvontasuunnitelman sisältö

Yrityksen on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa määritellään:

• toiminnan ja toimintojen riskikohdat, joissa voi esiintyä hygieenisiä tai muita vaaratilanteita

• menetelmät, joiden avulla valvotaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti vaaratilanteita

• toimenpiderajat riskikohtien valvonnassa

• tehtävät, jos toimenpiderajat ylitetään

• omavalvontatoimenpiteet, jotka kohdistetaan elintarvikkeisiin, niiden mikrobiologiseen laatuun sekä kuljetuskalustoon ja kuormankantajiin, joita käytetään elintarvikkeiden kuljetuksissa

• omavalvontajärjestelmän toimivuuden varmistaminen

Omavalvonnan menetelmien on oltava

– tehokkaita ja nopeita, jotta virheet voidaan korjata välittömästi toiminnan aikana

– yksinkertaisia, jotta ne pystytään toteuttamaan tarvittaessa tapahtumapaikalla.

Omavalvonnasta on pidettävä kirjaa sekä tuloksista että virheiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Omavalvonnassa syntyvä aineisto (mittaustulokset, tarkastustiedot, tutkimustulokset ym.) on säilytettävä vähintään vuoden ajan tai pidempään mikäli tuotekohtaisesti tästä on erikseen säädetty.

Omavalvonta hyödyttää elintarvikeyritystä, koska

– tuotteet ovat turvallisempia

– valitukset vähenevät

– henkilökunta motivoituu paremmin työhönsä

– asiakkaat ovat tyytyväisiä

– yrityksellä on kirjanpito toiminnoistaan.

Omavalvonta jaetaan:

• perusosaan eli tukijärjestelmään, johon kuuluu lainsäädännössä annettuja toiminto- ja tuotekohtaisia vaatimuksia omavalvontaohjelmista

• riskienhallintaosaan

• osaamisen varmistusosaan, johon kuuluu mm. henkilöstön työhön perehdyttäminen ja koulutus

• toiminnan arviointiosaan


Hyvän käytännön ohjeiden soveltaminen

Ohjeet on tarkoitettu pohja-aineistoksi elintarvikekuljetuksia suorittaville yrityksille, jotta ne voivat laatia elintarvikelainsäädännön edellyttämän omavalvontasuunnitelman toimintaansa varten. Ohjeiden tarkoitus on myös helpottaa ja yhtenäistää viranomaisten valvontatoimia kentällä. Ohjeistus noudattaa EU:n elintarvikeriskien lainsäädäntöä ja Suomessa sitä oli arvioimassa Ruokavirasto.

Ohjeet löytyvät täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Elintarvikekuljetusten hyvän käytännön ohjeita sovelletaan seuraavissa ammattimaisessa kotimaan – ja ulkomaanliikenteen terminaalitoiminnoissa ja maantiekuljetuksissa:

– Alkutuotannon kuljetukset, ei raakamaidon keräily- ja siirtokuljetukset eikä rehu- ja eläinkuljetukset.

– Kuljetukset ilman lämpötilavaatimuksia

– Kuljetukset vakiolämpölaatikoissa, lämminkuljetukset ilman tarkkaa lämpötilavaatimusta

– Muut lämpötilasäädellyt kuljetukset

– Eläimistä saatavien elintarvikkeiden lämpötilasäädellyt kuljetukset

– Pakastekuljetukset

Hyvän käytännön ohjeita sovelletaan sekä varsinaisessa kuljetuksessa, terminaalikäsittelyn aikana

että tuotteiden kuormauksessa ja purkauksessa. Hyvän käytännön ohjeet kattavat koko kuljetusketjun lähettäjältä vastaanottajalle.

Hyvän käytännön ohjeet eivät koske varastointia, eikä elintarvikkeiden ostotoimintoja ja niihin liittyviä kaupallisia asiakirjoja.