Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Toimittaminen

Tuotteiden toimittaminen vaatii vastuullisuutta

Elintarvikkeiden toimittamisessa jokaisen toimijan on pystyttävä varmistamaan elintarvikkeiden jäljitettävyyden säilyminen koko toimitusketjussa. Elintarvikkeessa ei saa tapahtua terveydelle vaarallisia muutoksia,  elintarvikkeen hygieeninen laatu ei saa muuttua toimituksen aikana, eikä siihen saa tarttua hajua, makua tai muuta haittaa.

Kuormaus

Kuormausta koskevat säädökset koskevat kuljettajaa ja niissä tapauksissa, joissa kuormauksesta vastaa joku muu kuin rahdinkuljettaja, myös näitä henkilöitä. Rahdinkuljettaja on aina vastuussa kuormana olevista tuotteista.

Kuormaajan tulee varmistaa, että kuormattava elintarvike on kuljetuskunnossa. Kuormaajan pitää varmistaa, että tuotteet ovat ehjiä ja niiden lämpötila on vaatimusten mukaisessa ja/tai sovitussa kuljetuslämpötilassa. Kuormaus on suoritettava säädösten (esim. tieliikennelaki 729/2018 ja elintarvikelaki 297/2021) edellyttämällä tavalla akseli- ja kokonaismassa huomioiden sekä siten, että kuorman tuennalle ja sidonnalle asetetut vaatimukset täyttyvät.

Kuormaajan tulee varmistaa, että elintarvikkeet kuormataan ainoastaan puhtaisiin ja ehjiin kuljetusvälineisiin ja että kuormansidontaan ja -tuentaan käytettävät välineet ovat puhtaita ja että tuennassa ja sidonnassa huomioidaan kuormankantajien erityispiirteet.

Elintarvikealan toimijan on varmistuttava siitä, että henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa ja kuljetuksissa, on elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Suositeltavaa on, että myös niillä henkilöillä, jotka ovat tekemisissä pakattujen tuotteiden kanssa, olisi hygieniapassi.

Kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimus on vahvistettava rahtikirjalla. Sama koskee kotimaista kuljetusta, paitsi jos lähettäjä ja rahdinkuljettaja sopivat siitä, että rahtikirjaa ei tehdä, taikka jos rahtikirjan tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa, tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa.

Sähköisen tilauksen muodostaman sähköisen rahtikirjan tulee sisältää vähintään kaikki Tiekuljetussopimuslain rahtikirjan sisällölle määrittelemät tiedot (SFS 5865).

Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen kappale annetaan lähettäjälle (lähettäjän kappale), toinen seuraa tavaraa (vastaanottajan kappale) ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja.

Mikäli kuljetuksessa käytetään sähköistä rahtikirjaa kuljettaja kuittaa tilauksen vastaanotetuksi kuljetukseen sähköisesti tai muulla todennettavalla tavalla.

Kuljettaja merkitsee mahdolliset varaumat / huomautukset tietojärjestelmään ennen vastaanottokuittausta. Lähettäjän lastaaman kuormatilan osalta voidaan rahdinkuljettajan vastaanottotarkastus ja -kuittaus tehdä kuljetuksen toimeksiantajan kanssa erikseen sovitussa muussa paikassa (esim. terminaalissa).

Suomessa tehdyssä rahtikirjassa allekirjoitukset saavat myös olla painettuja tai leimattuja. Muun rahtikirjan allekirjoitukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa rahtikirja on tehty.

Rahdinkuljettajan pitää tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

Jollei kotimaisessa kuljetuksessa käytetä rahtikirjaa, rahdinkuljettajan tulee, milloin olosuhteista ei muuta johdu, tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila sekä ilmoittaa lähettäjälle aiheellisiksi katsomansa varaumat. Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tarkastamaan lähettäjän toimesta pakatun perävaunun, puoliperävaunun, kontin tai muun kuljetussäiliön sisältöä.

Ellei rahtikirjassa ole rahdinkuljettajan erityistä varaumaa ja ellei muuta näytetä, katsotaan tavaran ja pakkausten olleen ulkonaisesti hyvässä kunnossa rahdinkuljettajan ottaessa ne vastaan.

Näihin yleisohjeisiin on kuitenkin todettava huomautuksena, että toimintatavoissa on eroavaisuuksia eri yritysten välillä ja yksilölliset ohjeet saa omasta yrityksestä.

Kuormatilan kunto

Ennen kuormaamista on varmistettava, että käytettävä kalusto vastaa kuljetustehtävää ja että kuljetettaville tuotteille asetettuja hygienia ja lämpötilavaatimuksia vaatimuksia voidaan noudattaa.

Kuormatilan on oltava siisti ja ehjä ja siinä on tarvittavat kunnossa olevat lisälaitteet. Kuormatilaan ei saa päästä pölyä tai muuta likaa kuormatilan ulkopuolelta. Tarvittaessa kuormatila on lakaistava ja / tai pestävä. Kuormatilassa voidaan säilyttää tarvittavat siivousvälineet esim. harjat pölyn ja roskien poistamista varten.

Kuormatilan tekninen kunto on tarkastettava ennen kuormausta. Tiivisteiden, kuormatilan seinien, katon ja lattian on oltava ehjät, mutta käytön aiheuttamia kulumisen jälkiä edellä mainituissa pinnoissa voi olla. Kuormatilassa olevat ”potkupellit” eivät saa aiheuttaa kuljettavien tuotteiden rikkoontumista. Kuormatilassa tulee olla tarvittavat sidontapisteet, joihin kuljetettavan tuotteen voi kiinnittää kuljetuksen ajaksi. Sidontapisteet voivat sijaita seinissä ja/tai lattiassa. Kuormatilan pintamateriaalista on lisää tietoa oheisessa taulukossa.

Siistejä kuormasidontavälineitä tulee olla riittävästi ja ne voidaan säilyttää kuormatilassa, jolloin ne säilyvät paremmin puhtaana ja ovat helposti käytettävissä sidontaan kuljetuksen aikana. Sidontavälineiden tulee olla sopivia huomioiden kuljetettavien tuotteiden, käytettävien kuormankantajien ja kuljetuskorien vaatimukset. Sidonta- ja tuentavälineenä tässä tapauksessa voidaan käyttää sidontaliinoja, liinojen suojia, tukitankoja, kulmasuojia jne.

Lähetyspaikka

Kuljetusketjussa lähetyspaikkana voi olla esimerkiksi alkutuotanto, laitos, varasto tai terminaali. Kuljetustapahtuma voi olla nouto- ja jakelukuljetus, siirto- / runkokuljetus, ulkomaankuljetus tai huolintaa.

Kuormatilan kunto

Ennen kuormaamista on varmistettava, että käytettävä kalusto vastaa kuljetustehtävää ja että kuljetettaville tuotteille asetettuja hygienia ja lämpötilavaatimuksia vaatimuksia voidaan noudattaa.

Kuormatilan on oltava siisti ja ehjä ja siinä on tarvittavat kunnossa olevat lisälaitteet. Kuormatilaan ei saa päästä pölyä tai muuta likaa kuormatilan ulkopuolelta. Tarvittaessa kuormatila on lakaistava ja / tai pestävä. Kuormatilassa voidaan säilyttää tarvittavat siivousvälineet esim. harjat pölyn ja roskien poistamista varten.

Kuormatilan tekninen kunto on tarkastettava ennen kuormausta. Tiivisteiden, kuormatilan seinien, katon ja lattian on oltava ehjät, mutta käytön aiheuttamia kulumisen jälkiä edellä mainituissa pinnoissa voi olla. Kuormatilassa olevat ”potkupellit” eivät saa aiheuttaa kuljettavien tuotteiden rikkoontumista. Kuormatilassa tulee olla tarvittavat sidontapisteet, joihin kuljetettavan tuotteen voi kiinnittää kuljetuksen ajaksi. Sidontapisteet voivat sijaita seinissä ja/tai lattiassa. Kuormatilan pintamateriaalista on lisää tietoa oheisessa taulukossa.

Siistejä kuormasidontavälineitä tulee olla riittävästi ja ne voidaan säilyttää kuormatilassa, jolloin ne säilyvät paremmin puhtaana ja ovat helposti käytettävissä sidontaan kuljetuksen aikana. Sidontavälineiden tulee olla sopivia huomioiden kuljetettavien tuotteiden, käytettävien kuormankantajien ja kuljetuskorien vaatimukset. Sidonta- ja tuentavälineenä tässä tapauksessa voidaan käyttää sidontaliinoja, liinojen suojia, tukitankoja, kulmasuojia jne.


Kuormatilassa huomioitavaa

Kuormatilan jäähdytys ennen kuormausta

Lämpötilahallittavien kuljetusten onnistumisen perusedellytys on, että kuormatila on jäähdytetty tai lämmitetty kuljetuksessa vaadittavaan lämpötilaan ennen kuormausta.

Merkittävä osa kuljetuksen aikaisista tuotteiden haitallisista lämpötilamuutoksista johtuu kuormatilan väärästä lämpötilasta kuormauksen aikana ja kuljetuksen alussa. Etenkin kylmälle alttiit tuotteet saavat helposti vaurioita liian alhaisessa lämpötilassa ja pakasteiden pinta sulaa liian korkeassa lämpötilassa.

Jos kaluston kunto ja kylmälaitteen toiminta ovat kunnossa, kuormatilan pitäisi jäähtyä riittävän nopeasti ennen tuotteiden kuormaamista. Mikäli jäähtymisaika on useita tunteja, on syytä tarkistaa laitteiden ja rakenteiden kunto.

Pakastekuljetuksissa tehdään useasti se virhe, että tuotteet kuormataan liian lämpimään kuormatilaan.Tästä on seurauksena tuotteiden pintalämpötilan nousu ja laadun heikkeneminen.  Kaluston pitää olla sellaisessa kunnossa, että kuormatila jäähtyy ennen kuormausta eikä tarvita ”toista työvuoroa”, jonka aikana kuormatila saadaan hyväksyttävään lämpötilaan.

Jäähdytyslaitteita ei saa pitää käynnissä kuormauksen aikana. Kun ovet avataan, kylmäkoneen puhallin pitää pysäyttää, jotta kone ei ime suoraan kylmää tai lämmintä ulkoilmaa. Seurauksena tällaisessa tilanteessa on hallitsematon kuormatilan lämpötila. Lämpimällä säällä ilma lämmittää tilan nopeasti ja vastaavasti pakkasella liian kylmä ilma aiheuttaa kylmävaurioita tuotteisiin.

Kuormatilan tuuletus

Elintarvikekuljetuksissa jotkin tuotteet ovat voimakkaan hajuisia ja vieraat hajut siirtyvät helposti toisiin tuotteisiin. Sipulit, kalat, omenat ja mansikat ovat esimerkkejä tuotteista, joista tuoksut ja vieraat hajut tarttuvat kuormatilan rakenteisiin. Näiden tuotteiden kuljettamisen jälkeen kuormatila on syytä tuulettaa huolellisesti ennen kuin kuormataan muita elintarvikkeita. Esimerkiksi sipuli- ja kalakuorman kuljettamisen jälkeen suositellaan kuormatilan pesua.

Mikäli kuormatilaa käytetään tilapäisesti johonkin muuhun kuin elintarvikkeiden kuljettamiseen, se on puhdistettava erityisen huolellisesti. Elintarvikkeiden hygieniavaatimusten velvoitteet edellyttävät kuormatilan huolellista tuulettamista ja puhdistamista, jotta elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta voidaan tältä osin varmistua.

Tuuletettavat kuormatilat

Tuuletettavaa kuormatilaa tai konttia käytetään kuljetuksissa, joissa tuotteet eivät tarvitse jäähdytystä, mutta voivat kärsiä kosteuden vaikutuksesta.  Kuormatilan tuuletus voidaan järjestää kahdella tavalla. Passiivisessa tuuletuksessa kuormatilassa on tuuletusaukot, joiden kautta ilma vaihtuu. Koneellisesti tuuletetussa kuormatilassa on tuuletusaukkoon asennettu puhallin, joka kierrättää ulkoilmaa. Passiivista tuuletusta käytetään mm. kahvin tai kaakaopapujen kuljetuksissa. Sipuleita puolestaan kuljetetaan koneellisesti tuuletetuissa kuormatiloissa.

Kuormatilan ilman koostumuksen vaikutus

Ilman koostumuksen muuttaminen ja säätely on ollut jo pitkään käytössä varastojen olosuhdehallinnassa. Kontrolloitu ilmankoostumus (Controlled Atmosphere CA) voidaan aikaansaada myös kuljetuskontteihin ja perävaunuihin. Kontrolloitu ilmankoostumus ei korvaa hyvää lämpötilanhallintaa, se vain täydentää sen vaikutusta. Tekniikka perustuu siihen, että ilman happipitoisuutta alennetaan ja vastaavasti hiilidioksidipitoisuutta lisätään. Yhdessä alhaisen lämpötilan kanssa tämä hidastaa tuotteiden pilaantumista ja vähentää kasvisten hengitysnopeutta. Pitkän matkan kuljetuksissa on saatu hyviä tuloksia etenkin tuoreiden hedelmien laadun säilymisessä. Kontrolloidun ilmankoostumuksen kuljetus toteutetaan tähän tarkoitukseen tehdyillä kuljetusvälineillä.

Kuormauksen vaikutus ilmankiertoon

Kuormaus on tärkeä vaihe lämpötilahallittujen kuljetusten onnistumisessa. Kuormaukseen vaikuttaa myös se, millaisissa pakkauksissa tuotteet ovat. Kuormauksessa tuotteet on sijoitettava kuormatilaan niin, että niille ei aiheudu käsittelyvaurioita kuormauksen yhteydessä, kuljetuksen aikana eikä kuormaa purettaessa. Tuotteet eivät saa kuormatilassa estää tasaista ilmankiertoa kuormatilan alueella. Kuljettajan on valvottava kuormausta ja tarvittaessa keskeytettävä se, mikäli vaarana on kuorman tai kuljetusolosuhteiden heikentyminen kuljetuksen aikana.

Oleellista kuormauksessa on myös se, että lavoitetut tuotteet sijoitetaan oikein niin, että lavojen väliin ei jätetä erisuuruisia välejä, jotka ohjaavat ilmankiertoa epätasaisesti. Lavoittamattomia tuotteita kuormattaessa on varmistettava, että ilma pääsee kiertämään myös kuormatilan lattian kautta. Käytössä on myös kuormatiloja, joissa lattiaan on rakennettu urat, jotka mahdollistavat ilman paluun kuormatilan takaosasta jäähdytyslaitteelle.

Kuorman eri suuruisen ilmanvastuksen vaikutus tuotteiden lämpötilaan. Tuotteiden liian tiiviit pakkaukset, tai väärä lavoitus lisäävät vastusta

Mikäli kuormatilasta osa jää tyhjäksi, ilmankierto on ohjattava jollakin levyllä, väliverhoilla tai liikuteltavalla väliseinällä niin, että ilma kulkee tasaisesti kaikkien lavojen ja laatikoiden läpi ja välistä. Kuormatilaan on aina jätettävä ilmalle kulkukanava sekä katonrajaan että lattianrajaan. Mikäli lavoja kuormataan päällekkäin, on varmistettava ilmankierto myös pinottujen lavojen läpi. Usein tähän käytetään välilevyjä tai tankoja.

Tuoreiden kasvisten kuljetuksessa on oleellista huolehtia pakkausten riittävästä ilmankierrosta. Liian tiiviit laatikot aiheuttavat nopeasti tuotteiden lämpötilan nousun. 


Eri tuoteryhmien kuormauksessa huomioitavaa

Rahdinkuljettajan pitää tarkastaa kaikissa kuljetuksissa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila ja merkitä sitä koskevat aiheellisiksi katsomansa varaumat ja niiden syyt rahtikirjaan.

Oleellinen tekijä kylmäja pakastekuljetuksen onnistumiselle on tuotteiden kuormaushetken lämpötila ja pakkausten kunto sekä tuotteiden lavoitus.

Pitkän matkan kuljetuksissa pitää eri tuoteryhmät, joilla on erilaiset lämpötilavaatimukset, kuljettaa erillään. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää väliseinätai moniosastokalustoa. Jakelukuljetuksissa voidaan samaa lämpötilaa vaativat tuotteet kuormata yhtenäiseen kuormatilaan.

Tuotteiden lämpötilan mittaaminen kuormattaessa

Tuotteiden lämpötilan mittaamiseen voidaan soveltaa yleisiä näytteenoton ohjeita ja standardeja, jotta saadaan luotettava kuva kuormattavien tuotteiden lämpötilasta. Lavoitetuista tuotteista pitää ehdottomasti saada tieto myös lavan keskeltä, ellei kuorman luovuttajalla ole esittää mittaustuloksia. Mittauksessa voidaan käyttää lasermittareita, mutta niiden tulos on aina suuntaa-antava. Mikäli lämpötilat poikkeavat sovitusta kuormauslämpötilasta, tarkistusmittaus pitää tehdä tarkkuusmittarilla. Poikkeamat pitää kirjata kuljetusasiapapereihin (rahtikirja, lähete). Jollei rahdinkuljettaja ole merkinnyt rahtikirjaan varaumaa ja sen syytä eikä muuta näytetä, katsotaan, että tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila tavaraa kuljetettavaksi otettaessa oli hyvä. Mikäli on syytä epäillä, että kuljetuksen aikana tuotteiden laatu heikkenee joistakin olosuhdetekijöistä johtuen, kuormaus voidaan keskeyttää.

Lavoitetuista tuotteista vähintään 1/3 lavojen määrästä tutkitaan ja mittauksista noin puolet on lavan sisäosien lämpötilan mittauksia.

Pakasteet

Pakasteita ei saa kuljettaa yhdessä muiden tuotteiden kanssa, koska lämpötilat eivät tällöin säily lakien vaatimusten mukaisena. Ehdottoman tärkeää on, että kuormatila on jäähdytetty ennen kuormausta. Pakasteisiin, etenkin jäätelöön, tarttuu erittäin helposti sivuhajuja voimakastuoksuisista tuotteista. Tästä syystä kuormatila on pidettävä puhtaana ja hajuttomana sekä puhdistettava tarvittaessa, mikäli kuormana on välillä ollut voimakastuoksuisia tuotteita.

Pakasteita kuormataan joko lavoitettuna tai irtopakkauksina suoraan kuljetusvälineeseen. Kuormaus on järjestettävä niin, että tuotteita kuormausalueelta autoon siirrettäessä lämpötila ei pääse kohoamaan. Jo lyhytaikainenkin säilytys liian lämpimällä lähetysalueella vaikuttaa pakkausten ja tuotteiden lämpötilaan. Jos lavoitettuja pakkauksia kuormataan

+15 °C lämpötilassa olevan lähetysalueen kautta, muuttuu reunimmaisten tuotteiden lämpötila jo puolessa tunnissa –25 °C:sta noin –14 °C:een. Tämä lämpeneminen on haitallinen tuotteen laadulle eikä ole sallittu myöskään lainsäädännön mukaan.  Pakasteiden kuormausalueilla on oltava jatkuvatoiminen lämpötilan seuranta, ja seurantalaitteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin kuljetuskalustossa käytettävien lämpötilan rekisteröintilaitteidenkin.

Jäähdytetyt ja viilennetyt tuotteet

Jäähdytettäviin ja viilennettäviin tuotteisiin kuuluvat kaikki ne, jotka vaativat kuljetuslämpötilaa, joka tuoteryhmästä riippuen on +0 °C… +15 °C Nämä tuotteet on kuormattava jäähdytettyyn kuormatilaan. Tuotteissa käytetään hyvin monenlaisia pakkauksia, mikä asettaa vaatimuksia kuormaukselle sekä lämpötilan ja etenkin kuormatilan kosteuden hallinnan osalta. Pitkän matkan kuljetuksissa käytetään useimmiten kuormalavoja. Jakelukuljetuksissa on käytössä myös rullakoita sekä laatikko/alusvaunuyksiköitä. Tähän tuoteryhmään kuuluu muutamia tuotteita, jotka ovat herkkiä vieraille hajuille ja lämpötilamuutokset lyhentävät nopeasti niiden kauppakestävyyttä. Maitotaloustuotteet ovat herkkiä hajuille, joten ne on suojattava huolellisesti.

Kuljetettaessa jäähdytettyjä ja viilennettyjä tuotteita samassa kuljetusvälineessä pitää käyttää moniosastoista kuormatilaa silloin, kun tuoteryhmien lämpötilavaatimukset poikkeavat toisistaan. Tuotteita koskevat lakisääteiset vaatimukset määrittävät lämpötilat.

Kuormattaessa tuotteita on varmistuttava tuotteiden oikeasta kuormaushetken lämpötilasta. Mikäli osa tuotteista on liian lämpimiä, seurauksena voi olla herkimpien tuotteiden lämpeneminen kuljetuksen aikana. Kuormaus pitää keskeyttää ja huolehtia tuotteiden lämpötilan alentamisesta. Tuotteet pitää yleensä viedä takaisin kylmähuoneisiin jäähtymään.

Tuore liha

Tuoreen lihan ja tuorelihatuotteiden kuormauksessa hygienia on erittäin tärkeä tekijä. Tuoreen lihan kuormausalueella on oltava tuotteiden vaatima lämpötila. Tuotteiden kuormaushetken lämpötila on syytä mitata. Mittauksessa ei saa käyttää mittalaitetta, joka mahdollisesti rikkoo pakkauksen. Kaasu- tai vakuumipakkaukset eivät saa rikkoutua, koska tällöin tuotteen säilyvyys ja laatu kärsivät. Liha on herkkä saamaan sivuhajuja ja – makuja, joten kuormatilan on oltava puhdas sekä hajuton.

Tuore kala

Tuoreen kalan kuormauksessa on huomioitava kalan pakkaustapa. Osa kaloista on laatikoissa, joissa on jäähilettä oikean lämpötilan varmistamiseksi. Mikäli laatikko ei ole tiivis, valuu sulamisvesi laatikosta ja vaarana on muiden tuotteiden kostuminen. Kuormattaessa tuoretta, jäitettyä kalaa on varmistettava, että laatikoissa on jäitä riittävästi, laatikot tiiviitä ja kuormatila on jäähdytetty +3 °C:een. Vakuumi- ja kaasupakattujen tuotteiden lämpötila on mitattava anturilla, joka mittaa lämpötilan pakkausten välistä rikkomatta niitä.

Tuore kala on voimakastuoksuinen, joten samassa kuormatilassa tai kuljetusyksikössä ei ole syytä kuljettaa herkästi makua ja hajua saavia tuotteita.

Vihannekset ja hedelmät

Tuoreiden vihannesten ja hedelmien lastauksessa oleellisin tekijä on varmistua tuotteiden oikeasta kuormauslämpötilasta. Lämpötila on ehdottomasti mitattava myös lavojen keskimmäisistä laatikoista, ellei tuotteiden luovuttajalla ole antaa kattavan lämpötilamittauksen tietoja. Kasvikset sisältävät paljon vettä, ja monesti tuotteet on pesty ja esikäsitelty, jolloin kosteutta on saattanut jäädä pakkauksiin. Lavoilla olevia pakkauksia on syytä tarkkailla, että ne kestävät koko kuljetusmatkan. Monesti aaltopahvi tai kartonkilaatikoiden kestävyys heikkenee kuljetuksen aikana, koska kosteus pehmentää rakennetta. Tästä on seurauksena pakkausten painuminen kasaan ja tuotteiden vaurioituminen kuljetuksen aikana. Lavojen sidonta ja huolellisesti asetetut kulmatuet varmistavat kuorman kestävyyttä.


Tuotteiden luovutus kuormattavaksi

Kun toimeksiantaja toimittaa lähetyksen rahdinkuljettajan terminaaliin, lähetys siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun se on purettuna, tarkastettuna ja kuitattuna terminaalin vastaanottoalueella.

Lähettäjä vastaa siitä, että elintarvikkeet, jotka vaativat tarkasti määritetyn kuljetuslämpötilan, on saatettu ennen kuormausta säädösten määrittelemään kuljetuslämpötilaan.

Elintarvikkeen kuljetusväline ei ole tarkoitettu elintarvikkeen jäähdyttämiseen tai kuumentamiseen vaan elintarvikkeiden on oltava säädetyssä lämpötilassa ennen kuljetuksen alkamista.

Tuotteen valmistaja ja lähettäjä vastaavat siitä, että kuljetettavaksi annettu elintarvike on pakattu elintarvikkeille ja kuljetukseen soveltuviin pakkauksiin. Kuljetusyksiköt ja -pakkaukset pitää olla merkittyinä niin, että niistä selviää toimitusosoite ja tarvittaessa kuljetusyksikön sisältö sekä olosuhdevaatimukset, joissa elintarvike pitää kuljettaa.

Pakattujen tuotteiden kuljetuksissa on lähettäjän annettava joko sähköinen tai paperinen kuljetusasiakirja.

Laitoksesta lähtevien elintarvikkeiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja.  Sähköisestä asiakirjasta ei kuitenkaan tarvitse olla paperitulostetta elintarvikkeen mukana. Asiakirjasta on käytävä ilmi elintarvikkeen laatu ja määrä, elintarvikkeen toimituspäivämäärä sekä tiedot lähettäjästä ja vastaanottajasta. Asiakirja on numeroitava tai muuten yksilöitävä riittävästi. Asiakirjojen ja niitä vastaavien elintarvikkeiden on oltava helposti yhdistettävissä. Lähettävän ja vastaanottavan laitoksen on säilytettävä kopiot kaupallisista asiakirjoista vähintään yksi vuosi elintarvikkeen viimeisen käyttöpäivän tai parasta ennen -päivän jälkeen. Asiakirjojen on oltava valvontaviranomaisen helposti tarkastettavissa.

Mikäli tuotteiden toimittamisessa käytetään kuormakantajia, kuten kuormalavoja tai rullakoita, lähettäjä huolehtii pakkausten sijoittamisesta ja lähetysyksikön kokoamisesta. Tuotteiden on oltava kuormattavissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ottaen huomioon mitä on säädetty kuormaukseen ja kuormansidontaan koskevissa säädöksissä.


Kuljetuksen aikana

Kuljetuksen suorittaja vastaa, että hänellä on nimettynä elintarvikekuljetuksista vastaava henkilö, jolle on annettu vastuu ja valtuudet elintarvikkeiden turvallisesta ja huolellisesta kuljettamisesta. Elintarvikkeeseen ei kuljetuksen aikana saa siirtyä vierasta hajua, makua tai muuta haittaa. Tuotteen kuljettaminen on suoritettava voimassa olevien, kuljetusta koskevien säädösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa myös muiden kuljettamiseen liittyvien säädösten noudattamista elintarvikekuljetuksia koskevien säädösten lisäksi.

Kuljettamisen aikana on valvottava kuormatilaa siten, etteivät asiattomat voi päästä kuormatilaan sisälle ja aiheuttaa siten vahinkoa kuljetettaville tuotteille tai kuljetuskalustolle. Erityisesti tämä on otettava huomioon pysäköitäessä kuljetusväline taukojen tai muun syyn ajaksi, kun kuljettaja joutuu poistumaan kuljetusvälineen läheisyydestä.

Olosuhteiden hallinta kuljetuksen aikana

Kuormatilan tuotekohtaisia olosuhdevaatimuksia on syytä valvoa kuljetuksen aikana. Kuormatilan lämpötilan rekisteröinti on lakisääteistä pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksissa. Hyvilläkään laitteilla ei saavuteta lämpötilan hallintaa, ellei laitteita huolleta ja niiden toimintaa varmisteta. Jakelukuljetuksissa oven avaaminen aiheuttaa talvella kylmän ilman pääsyn ja kesällä vastaavasti lämpimän ilman pääsyn kuormatilaan. Kylmä ja lämmityslaitteiden toiminta, oviverhojen käyttö ja korin rakenteiden kunto ovat ratkaisevassa asemassa olosuhteiden hallinnassa.

Lämpötilamuutokset ilman jäähdytystä/lämmitystä

Lämpötilasäädellyissä kuljetuksissa konerikko aiheuttaa lämpötilan muuttumisen. Muutosnopeus riippuu kuljetettavista tuotteista ja erityisesti kaluston kunnosta. Tuoreet kasvikset tuottavat lämpöä, joten lämpötila kohoaa jo muutamassa tunnissa useita asteita, mikäli jäähdytys ei toimi. Vastaavasti talvella etenkin jakelukuljetuksissa ovia avattaessa kylmä ilma aiheuttaa nopeasti vaurioita, mikäli lämmitysjärjestelmä ja ilmankierto eivät toimi kuormatilassa.

Pakastekuljetuksissa lämpötilan nousu riippuu tuotteista. Kuluttajapakatut, vähemmän rasvaa sisältävät tuotteet lämpenevät nopeasti. Jo vähäinenkin lämpötilan nousu aiheuttaa laadullisia ja rakenteellisia muutoksia tuotteisiin. Jäätelö on yksi herkimmistä tuotteista. Paljon kosteutta sisältävissä tuotteissa, kuten marja- ja vihannespakasteissa lämpötilan nousu aiheuttaa tuotteiden pinnan kuivumista. Lämpötila voi nousta yli sallittujen lakisääteisten rajojen muutamassa tunnissa.

Lämpötilan mittaaminen kuljetuksissa

Lämpötilahallittavien kuljetusten onnistumisen edellytys on, että kuljetusten aikana kuormatilan lämpötila mitataan ja sitä seurataan. Pakastekuljetuksissa ja yli kaksi tuntia kestävissä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita kuljettavissa kuormatiloissa lämpötilan jatkuvatoiminen mittaaminen ja tallentaminen on pakollista. Voimassa oleva hygienialainsäädäntö edellyttää kylmäketjun ylläpitämistä sellaisten erityisesti jäähdytettyjen elintarvikkeiden osalta, joita ei voida turvallisesti varastoida huoneenlämmössä. Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävissä kuljetusvälineissä ja/tai säiliöissä elintarvikkeet on tarvittaessa voitava pitää sopivassa lämpötilassa ja tätä lämpötilaa on voitava tarkkailla.

Kuormatilan lämpötila

Kuormatilan kylmä- ja lämmityslaitteisiin asetettavat lämpötilat määräytyvät kuormassa olevien tuotteiden vaatimusten ja lähettäjän antamien ohjeiden mukaan. Kuormatilassa ei ole mahdollista luotettavasti alentaa tai nostaa tuotteiden lämpötilaa. Tavoitteena on säädetyn lämpötilan ylläpitäminen.

Kaikissa olosuhdehallituissa kuljetuksissa on tavalla tai toisella tarkkailtava kuormatilan lämpötilaa. Lakisääteisesti mittalaitteille ja mittaustavoille määritetään vaatimukset ATP-sopimuksessa sekä pakasteita koskevassa lainsäädännössä. Eläinperäisten tuotteiden kuljetuksissa, joihin sovelletaan laitosasetusta, kuljetusvälineessä on oltava lämpömittari, joka mahdollistaa kuljetuslämpötilan seurannan kuljetuksen aikana.

Lämpötilan seurannan kannalta on oleellista se, että voidaan muodostaa luotettava kuva olosuhteiden oikeellisuudesta koko kuljetuksen ajan sekä todentaa myös kuljetuksen jälkeen, mikä lämpötila kuormatilassa on ollut kuljetuksen aikana. Yli kaksi tuntia kestävissä elintarvikehuoneistoasetuksen mukaisissa kuljetuksissa on kuormatilan mittaustiedot tallennettava.

Lämpötilan rekisteröintiväli määräytyy lämpötilan rekisteröintejä koskevista säännöksistä. Sen on oltava seuraava:

Maksimi rekisteröintiväli pakastekuljetuksissa:

Samaa mittausväliä suositellaan myös muissa kuin pakastekuljetuksissa.

Tuotteiden lämpötila

Jos on syytä ottaa näytteitä kuljetuksen aikana, ne on otettava tavaraerän päältä ja pohjalta jokaisen oven tai oviparin avautuvalta sivulta.

Lämpömittarin anturin ja elintarvikkeeseen pistettävän välineen on oltava esijäähdytettyjä ennen tuotteen lämpötilan mittaamista. Esijäähdytyksellä on varmistettava, että välineiden lämpötila on mahdollisimman lähellä mitattavan tuotteen lämpötilaa. Tuotteiden lämpötilaa mitattaessa on muistettava, että ilman erityistä syytä pakkauksia ei saa rikkoa. Mittaus pitää tehdä pakkausten välistä tähän tarkoitukseen suunnitellulla anturilla. Pakkausten sisältä lämpötila voidaan mitata, mikäli mittaus ei vaurioita pakkausta tai tuotetta, tai on erittäin painava syy epäillä lämpötilan oikeellisuutta. Vastaanottotarkastuksissa tuotteiden lämpötila mitataan tarvittaessa aina myös pakkauksen sisältä.

Kosteuden hallinta kuljetuksen aikana

Kuormatilan ilmankosteuteen vaikuttaa paitsi ulkoilman kosteus, myös muutamat kylmälaitteen ominaisuudet:

Joillakin kylmälaitteilla voidaan ohjata myös kuormatilan kosteutta. Kuormatilan suhteellinen kosteus voi olla 50 % 90 %. Kylmälaitteen toiminta häiriytyy, mikäli kosteus jäätyy höyrystimien pinnalle. Tällöin on syytä tarkistaa sekä sulatuksen toimivuus että kylmälaitteen toimintaa ohjaavan termostaatin asetukset. Myös liian korkea kuorman lämpötila aiheuttaa etenkin kasviksilla ja vihanneksilla haihtumista. Kosteus tiivistyy kylmän höyrystimen pintaan ja lämmönsiirtoteho heikkenee oleellisesti. Lämmin, kostea ulkolämpötila aiheuttaa helposti myös kosteuden tiivistymistä. Oleellista onkin huoltaa kylmälaite ennen lämmintä vuodenaikaa ja tarkistaa samalla myös sulatuksen toimivuus.


Kuljetusten aikataulujen asettamat vaatimukset

Elintarvikekuljetusten aikataulutus on oleellinen osa olosuhdehallinnan onnistumisessa. Mikäli tuotteen valmistaja laatii epärealistiset tuotantoajat, joiden puitteissa ei ole mahdollista saada tuotteen lämpötilaa oikeaksi ennen kuormauksen aloittamista, kuljetuksen aikataulujen muuttaminen jäähtymisen varmistamiseksi on välttämätöntä. Vastaavasti, jos vastaanottaja kiirehtii kuljetuksen perilläolon aikatauluja niin, että tuotteiden kuormaus on aloitettava aikaisemmin, vaikka tuotteet eivät vielä olisi ehtineet jäähtyä oikeaan lämpötilaan, kuljetuksen suorittajan pitää merkitä varauma rahtikirjaan tai keskeyttää tarvittaessa tuotteiden kuormaus.

Kuljetusketju, lähettäjä ja vastaanottaja mukaan lukien, ovat vastuussa siitä, että kuljetuksessa on mahdollista noudattaa mitä ajo- ja lepoaikasäännöksissä (Euroopan yhteisöjen neuvostojen asetus tieliikenteen sosiaalilain yhdenmukaistamisesta (asetusten (EY) N:o 561/2006 ja (EU) N:o 165/2014 ja direktiivin 2002/15/EY) sekä tieliikenteen valvontalaitteistosta 276/2022 (= ajo- ja lepoaika-asetus) on säädetty.

Jokaisen kuljetusketjuun osallistuvan tulee varmistaa omassa toiminnassaan, etteivät ajo- ja lepoaika säädösten vaatimat tauot aiheuta elintarvikkeen laadun heikkenemistä ja että tauot on mahdollista pitää siten kuin niistä on säädetty. (Tieliikennelaki 729/2018).


Tuotteiden luovutus asiakkaalle

Tuotteiden luovutuksesta vastaanottajalle on säädökset tiekuljetussopimuslaissa sekä yleissopimuksessa tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR).

Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja kuittia tai sähköisen rahtikirjan tietoja vastaan luovuttaa hänelle tavaran sekä kansainvälisessä kuljetuksessa, rahtikirjan vastaanottajankappaleen.

Kotimaisissa kuljetuksissa lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat sopia siitä, ettei rahtikirjaa tehdä, taikka jos rahtikirjan tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa. Jos rahtikirja laaditaan, on se tehtävä kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja.

Kotimaisessa kuljetuksessa vastaanottajalle on luovutettava hänelle tarkoitettu rahtikirjan tai lähetysluettelon kappale. Jos todetaan, että tavara on kadonnut tai jos se ei ole tullut perille sovitussa ajassa, vastaanottaja voi esittää rahdinkuljettajalle kuljetussopimukseen perustuvia vaatimuksia.

Kun tuotteet luovutetaan kuljetusketjusta vastaanottajalle, vastuu elintarvikkeen laadusta siirtyy vastaanottajalle. Luovutuksen yhteydessä on vastaanottajan tarkastettava tuotteen kunto ja mikäli tuotteessa on ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio tai puute, on tehtävä tiekuljetussopimuslain 345/1979 mukainen muistutus.

Tuotteet luovutetaan vastaanottajan / lähettäjän, kanssa sovittuun tai alan kuljetusehdoissa mainittuun vastaanottopaikkaan, jonka kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt. Vastaanottopaikka on yleensä kuljetussopimuksessa tai alan kuljetusehdoissa kirjattuna, mutta se voi määräytyä myös vastaanottajan ja kuljetustehtävän mukaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta, laadun heikkeneminen tai kuljetusolosuhteiden mahdollisesta virheellisyydestä on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Muussa tapauksessa muistutus on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet.

Tavaran luovutuksen viivästymisestä on tehtävä kirjallinen muistutus kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä päivästä, jona tavara asetettiin vastaanottajan käytettäväksi.

Jos vastaanottajana on kuluttajansuojalain (38/78) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu kuluttaja, muistutus on tehtävä kohtuullisessa ajassa tavaran vastaanottamisestaJos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän Tiekuljetussopimuslain 10 §:n mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Määräaikojen laskemisen ja tarpeellisten tutkimusten toimittamisen osalta on määräaikaan ei lueta tavaran luovutuspäivää eikä sitä päivää, jona tarkastus suoritettiin tai tavara asetettiin vastaanottajan määrättäväksi.

Lähetyksen vastaanottaja tekee mahdolliset huomautukset ja kuittaa lähetyksen sähköisesti rahdinkuljettajan yleisesti käyttämällä menetelmällä. Sähköinen kuittaus ei poista lähetyksen vastaanottajan velvollisuutta tarkastaa saapuvan tavaran.

Jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta sen kuntoa asianmukaisesti rahdinkuljettajan kanssa eikä toimita hänelle vahingoittumisen yleisesti osoittavaa varaumaa viimeistään tavaraa luovutettaessa, merkitsee tämä sitä, että vastaanottaja on ottanut tavarat vastaan rahtikirjan ilmoittamassa kunnossa.

Elintarvikekuljetusten ja erityisesti olosuhdehallittavien kuljetusten vastaanottotarkastus on syytä tehdä huolella. Näin voidaan varmistua että kaikki kuormatilassa olevat tuotteet ovat moitteettomassa kunnossa. Näytteen otolla on ratkaiseva merkitys riittävän ja luotettavan tarkastuksen tekemisessä.

Tavaraerää purettaessa valitaan neljä näytettä seuraavista kriittisistä kohdista:

Elintarvikkeiden toimituksia koskevat asiakirjat on EU-ohjeen mukaan säilytettävä seuraavasti:


Paluulogistiikka

Elintarvikelainsäädännössä määritetään vaatimukset myös elintarvikekuljetusten paluukuljetuksina kuljetettaville jakeille. Kaikki sellaiset pakkaukset ja kuljetusyksiköt, jotka palautuvat, on rakennettava ja valmistettava sellaisista materiaaleista, pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja kunnossa sekä huollettava siten, että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida.

Pakkaamattomien ja kevytpakattujen elintarvikkeiden kanssa samassa kuormatilassa ei saa kuljettaa palautus- ja kierrätyslogistiikkaan kuuluvia tavaroita muuten kuin erotettuna.

Elintarvikekuljetusten paluukuljetuksissa kuljetetaan erilaisia paluujakeita. Suuri volyymi paluukuljetuksissa muodostuu uudelleen käytettävistä kuormankantajista, kuten lavat, rullakot alusvaunut ja laatikot ja pullot. Näihin löytyy haltijoiden ja omistajien laatimia ohjeita, jotka velvoittavat kaikkia toimijoita. Kaikissa palautuksissa on huolehdittava hyvän hygienian mukaisista toimintatavoista. Kuljetuslaatikot on suljettava tiiviisti ennen kuljetusta ja pidettävä suljettuina kuljetuksen aikana. Vartioimattomat säiliöt on lukittava niin, etteivät asiattomat henkilöt voi avata niitä.

Tuotepalautuksina ei saa ottaa tuotteita, jos on vaarana, että ne pilaavat kuormassa olevia muita tuotteita.

Pilaantuneita ja likaisia tuotteita sekä tuotteita, joissa on eläinten jätöksiä, ei saa ottaa palautuksina. Kaupassa syntyneiden sivutuotteiden turvallisessa hävittämisessä on noudatettava sivutuoteasetuksen vaatimuksia.  Sivutuotteista koskevat vaatimukset ovat varsinaiseen sivutuoteasetuksessa (EY) N:o 1069/2009 ja sitä täydentävässä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 142/2011.

Sivutuotteita koskevista säädöksistä löydät lisätietoa Ruokaviraston sivuilta(siirryt toiseen palveluun)