Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Viranomaisorganisaatiot

Ministeriöt

Elintarvikesäännösten suunnittelu ja ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Elintarviketurvallisuusyksikkö ohjaa laatua ja turvallisuutta elintarvikeketjussa pellolta pöytään. Yksikkö vastaa elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuudesta ja laadusta. Yhdessä eläin- ja kasvinterveyden yksikön kanssa elintarviketurvallisuusyksikkö luo edellytykset ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiselle sekä taloudelliselle maatalous- ja elintarviketuotannolle.

Myös Työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta vaikuttaa osaltaan elintarvikekuljetusten toimintaympäristöön.

Ruokavirasto

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa. Ruokavirasto toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa. Katso tahot täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ruokavirasto hyväksyy elintarvikealan toimijan hakemuksen kansallisesta elintarvikkeiden laatujärjestelmästä edellyttäen, että laatujärjestelmä täyttää asetetut vaatimukset. Virasto voi peruuttaa jo hyväksytyn laatujärjestelmän hyväksymisen, jos hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty. Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hakemisesta, hyväksymisestä ja peruuttamisesta voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Lisäksi Ruokavirasto:

Alueellinen elintarvikevalvonta

Aluehallintovirastoja (AVI) on Manner-Suomessa kuusi ja ne hoitavat lupa-, valvonta- ja oikeusturva-tehtäviä. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto. Tämä osio perustuu vielä vuonna 2024 voimassa olevaan tilanteeseen. Hallinnossa on tapahtumassa uudistuksia.

Aluehallintovirasto (AVI) suunnittelee, ohjaa ja valvoo elintarvikevalvontaa sekä valvoo elintarvikemääräysten noudattamista toimialueellaan elintarvekelain mukaisesti sekä lisäksi:

1) arvioi kunnan elintarvikevalvonnan järjestämistä ja julkaisee arvioinnin tulokset;

2) arvioi kuntien valvontasuunnitelmat sekä tarkastaa niiden noudattamista;

3) julkaisee suorittamansa elintarvikevalvonnan tulokset Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla

4) valvoo helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalusto ATP-sopimuksen mukaisesti.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskuksia) on 15 ja ne tukevat alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan.

Elintarvikeketjun valvonnassa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) huolehtivat maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen täydentävien ehtojen valvontaan kuuluvista kasvintuotannon elintarvikehygieniaa koskevista tarkastuksista. ELY-keskukset hoitavat Ruokaviraston alueellisia valvontoja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat tehtävää hoitaessaan ottaa viranomaisnäytteitä kasvinsuojeluainejäämien tutkimiseksi. Lisäksi elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset voivat ottaa Ruokaviraston toimeksiannosta muita viranomaisnäytteitä.

Kunnan elintarvikevalvonta

Kunta huolehtii toimialueellaan elintarvikelain mukaisesta valvonnasta. Kunnalle säädetyt tehtävät koskevat myös kuntayhtymää ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009) tarkoitettua yhteistoiminta-aluetta.  Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa elintarvikelaissa säädetyn tehtävän antamisesta virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi.

Elintarvikelain mukaan kunta

Muut viranomaiset

Muita viranomaisia ovat:

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

2) Puolustusvoimat

3) Tulli

4) Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskuksen (Luke) viranomaistehtävä on antaa suomalaiset ATP-todistukset

Luken tehtävä on myös testata ja tarkastaa ATP-sopimuksen mukaista kalustoa. Käytännössä tämä tarkoittaa tyyppitestausta, minkä perusteella Luke antaa ATP-tyyppitarkastustodistuksia (ATP-tyyppihyväksyntöjä). Itse testit Luke teettää Eurofins Expert Services Oy:llä.

Tullilaitos valvoo toimialueellaan:

ATP-kausitarkastusasemat

Kausitarkastusasemat tekevät ATP-sopimuksen mukaisia elintarvikekuljetusvälineiden kausitarkastuksia.

Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus

Valvontaviranomaiset antavat tarvittaessa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.