Siirry sisältöön
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje Haku
Liity jäseneksi

Viranomaisorganisaatiot

Ministeriöt

Elintarvikevalvonnan yleisen suunnittelun ja valvonnan ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Elintarviketurvallisuusyksikkö ohjaa laatua ja turvallisuutta elintarvikeketjussa pellolta pöytään. Yksikkö vastaa elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantopanosten turvallisuudesta ja laadusta. Yhdessä eläin- ja kasvinterveyden yksikön kanssa elintarviketurvallisuusyksikkö luo edellytykset ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiselle sekä taloudelliselle maatalous- ja elintarviketuotannolle.

Myös Työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta vaikuttaa osaltaan elintarvikekuljetusten toimintaympäristöön.

Ruokavirasto

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja suorittaa valtakunnallisesti elintarvikevalvontaa. Ruokavirasto toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa. Katso tahot täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Ruokavirasto hyväksyy elintarvikealan toimijan hakemuksen kansallisesta elintarvikkeiden laatujärjestelmästä edellyttäen, että laatujärjestelmä täyttää asetetut vaatimukset. Virasto voi peruuttaa jo hyväksytyn laatujärjestelmän hyväksymisen, jos hyväksymisen edellytykset eivät enää täyty. Tarkempia säännöksiä elintarvikkeiden kansallisen laatujärjestelmän hakemisesta, hyväksymisestä ja peruuttamisesta voidaan antaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Lisäksi Ruokavirasto:

1) ohjaa aluehallintovirastoja kuntien elintarvikevalvonnan arvioinnissa;

2) huolehtii elintarvikevalvonnasta teurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa;

3) vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden kansallisen vierasainevalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta;

4) vastaa valtakunnallisesti muista erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvontatehtävistä;

5) arvioi yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 8 artiklassa tarkoitetut hyvän tuotantotavan ohjeet;

6) toimii yleisen elintarvikeasetuksen mukaisena nopean hälytysjärjestelmän kansallisena yhteyspisteenä;

7) hyväksyy eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jaksossa IV tarkoitetun metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutuksen;

8) huolehtii valtakunnallisesta tiedottamisesta, riskiviestinnästä ja kuluttajainformaatiosta;

9) arvioi aluehallintoviraston järjestämää lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa;

10) valvoo hyväksymiensä kansallisten laatujärjestelmien hyväksymisedellytysten täyttymistä;

11) valvoo trikiiniasetuksessa tarkoitettujen valvottujen pito-olosuhteiden vaatimusten täyttymistä niissä alkutuotantopaikoissa ja alkutuotantopaikkojen ryhmissä, joiden Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnustanut täyttävän kyseiset vaatimukset.

Alueellinen elintarvikevalvonta

Aluehallintovirastoja (AVI) on Manner-Suomessa kuusi ja ne hoitavat lupa-, valvonta- ja oikeusturva-tehtäviä. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastot (AVI) suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat elintarvikevalvontaa sekä valvovat elintarvikemääräysten noudattamista toimialueellaan tämän lain mukaisesti sekä lisäksi:

1) arvioi kunnan elintarvikevalvonnan järjestämistä ja julkaisee arvioinnin tulokset;

2) arvioi kuntien valvontasuunnitelmat sekä tarkastaa niiden noudattamista;

3) julkaisee suorittamansa elintarvikevalvonnan tulokset Elintarviketurvallisuusviraston määräämällä tavalla

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskuksia) on 15 ja ne tukevat alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan.

Elintarvikeketjun valvonnassaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) huolehtivat maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen täydentävien ehtojen valvontaan kuuluvista kasvintuotannon elintarvikehygieniaa koskevista tarkastuksista. ELY-keskukset hoitavat Ruokaviraston alueellisia valvontoja. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat tehtävää hoitaessaan ottaa viranomaisnäytteitä kasvinsuojeluainejäämien tutkimiseksi. Lisäksi elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset voivat ottaa Elintarviketurvallisuusviraston toimeksiannosta muita viranomaisnäytteitä.

Kunnan elintarvikevalvonta

Kunta huolehtii alueellaan elintarvikelain mukaisesta valvonnasta. Kunta laatii säännöllistä valvontaa koskevan kunnan elintarvikevalvontasuunnitelman siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia taloudellisilta tappioilta. Kunnan valvontaviranomainen myös ylläpitää Eviran pitämää rekisteriä valvomistaan elintarvikehuoneistoista. Lisäksi kunta pitää ajan tasalla Eviran alkutuotantopaikkarekisteriä.

Elintarvikelain (23/2006) mukaan kunnan valvontavastuulle kuuluu

Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi antaa elintarvikelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien terveydellisten olojen valvomiseksi.

Määräykset voivat koskea:

1) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovutusta suuressa yleisötilaisuudessa;

2) elintarvikkeiden käsittelyä, myyntiä tai luovutusta torilla tai muualla ulkotilassa.

Kunnan valvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen elintarvikemääräyksestä siinä mainituin perustein.

Muut viranomaiset

Muita valvontaviranomaisia ovat:

1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

2) Puolustusvoimat

3) Tulli

4) rajaeläinlääkärit

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Tullilaitos valvoo:

Mm. Eurofins Vakola tekee kaikkia ATP-sopimuksen mukaisia elintarvikekuljetusvälineiden testejä ja tarkastuksia, kuten kori- ja säiliörakenteiden eristyskyvyn määrityksiä, kylmäkoneiden jäähdytystehon mittauksia sekä käytettyjen kuljetusvälineiden kausitarkastuksia. Luke vastaa Suomeen rekisteröityjen kuljetusvälineiden ATP-sertifioinnista.

Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus

Valvontaviranomaiset antavat tarvittaessa elintarvikealan toimijalle tarpeellisia ohjeita ja kehotuksia elintarvikemääräysten noudattamiseksi ja omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi.